Algemene voorwaarden

 1. Toegelaten tot de speelzaal worden kinderen van twee tot vier jaar. Kinderen die maximaal zes weken voor de grote vakantie vier jaar worden, mogen die periode nog blijven om pas na de vakantie naar de basisschool te gaan. Kinderen die maximaal vier weken voor de kerstvakantie vier jaar worden, mogen tot die periode blijven om pas na de kerstvakantie naar de basisschool te gaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
 2. Het bestuur heeft het recht, na zorgvuldig beraad, ouders en/of kinderen de toegang tot de speelzaal te ontzeggen, als de ouder of het kind zodanig gedrag vertoont dat er een situatie ontstaat waarin het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen en/of de overige kinderen een nadelige invloed ondervinden. De toegang zal ook ontzegd worden als na meermalig aandringen en aanmaningen ouderbijdragen achterwege blijven.
 3. Ouders/verzorgers brengen en halen hun kinderen zelf. Als een kind door een ander wordt opgehaald, moet dit vooraf worden meegedeeld aan de leidsters.
 4. Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kleding en meegebracht speelgoed.
 5. SKV is aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer een geschil niet binnen SKV kan worden opgelost, kunnen ouders zich wenden tot de Klachtencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 6. Voor de administratieve en financiële verwerking en de ontwikkelingsondersteuning, zijn een aantal gegevens noodzakelijk zoals BSN, naam, adres, geboortedatum, ontwikkelingsgegevens en diverse financiële gegevens. Door zich in te schrijven bij de SKV geeft u toestemming om de genoemde gegevens op te slaan voor zo lang als u gebruik maakt van de speelzaal tot maximaal de termijn die de wet voorschrijft. (De financiële gegevens moeten zeven jaar worden bewaard in verband met belastingcontrole.) Na deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd. De genoemde administratieve gegevens worden uitsluitend verstrekt aan het aan de SKV verbonden administratiekantoor en voor zover nodig aan de belastingdienst. Met het administratiekantoor is een verwerkersovereenkomst gesloten. De ontwikkelingsgegevens kunnen in het kader van de overdracht aan de basisschool worden vertrekt. Ouders krijgen daarvan een afschrift. Nadere gegevens over de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in het protocol Privacybeleid
 7. Door het goedkeuren van het contract ontstaat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen ouderbijdragen. Gedurende 14 dagen heeft u wettelijk recht op herroeping van het contract.
 8. Ouders machtigen SKV bij inschrijving tot het automatisch incasseren van het inschrijfgeld en de maandelijkse ouderbijdrage (12 maanden). (SPL voert voor SKV de administratie.) De maandelijkse ouderbijdragen worden aan de hand van een factuur kenbaar gemaakt.
 9. De hoogte van de ouderbijdrage is gebonden aan het inkomen van beide ouders/verzorgers. Ouders die recht op toeslag hebben, betalen per maand de ouderbijdrage die past bij de vastgestelde uurprijs. Ouders die recht hebben op toeslag vullen het formulier 'Aanvraag voor een Oudercontract voor kinderopvangtoeslag' in. Bij inschrijving laten de ouders/verzorgers die geen toeslag kunnen aanvragen (éénverdieners) bewijzen van hun bruto-gezinsinkomen zien en vullen ze de 'Verklaring geen recht op toeslag' in; bij het ontbreken daarvan berekent SKV de ouderbijdrag aan de hand van de hoogste inkomensgroep. Ouders die geen toeslag kunnen aanvragen, overleggen jaarlijks in de maand februari bewijzen van het jaarlijks gezamenlijke bruto gezinsinkomen aan de administratie van de stichting. Eind januari ontvangt u hiertoe per email (indien aanwezig) een verzoek. Indien de stichting deze bescheiden niet voor 1 maart ontvangt wordt men in het hoogste ouderbijdrage tarief ingedeeld.
 10. De automatische incasso van de ouderbijdrage geschiedt in de laatste week voorafgaand aan de maand. Als deze incasso niet kan worden uitgevoerd wegens saldotekort, zijn we genoodzaakt om rond de 23e van de maand een extra incasso uit te laten voeren. Hiervoor wordt 5 euro in rekening gebracht.
 11. Er dient ten alle tijde doorbetaald te worden, ook als een kind slechts een deel van de maand de speelzaal bezoekt wegens ziekte of vakantie.
 12. Kosten voor het innen van achterstallige ouderbijdrage komen voor rekening van de betrokken ouders/verzorgers.
 13. De opzegtermijn is een maand. Dit geldt niet voor de eerste maand die als proeftijd wordt beschouwd. In de eerste maand kunnen zowel de ouders als de SKV het kind zonder opzegtermijn weer van de speelzaal afhalen.
 14. Het kind moet bij het bezoek aan de speelzaal gezond zijn.
 15. De vakanties van de peuterspeelzaal vallen samen met die in het basisonderwijs.
 16. Alle peuters dienen voor 9 uur binnen te zijn, zodat er vanaf die tijd met het programma kan worden begonnen.
 17. Bij halen en brengen dient u het toegangshek weer te sluiten.
 18. Grote broers of zussen mogen alleen met een volwassene het schoolplein op, om de veiligheid van de peuters te waarborgen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun oudere (en jongere) kinderen.
 19. Als een peuter de speelzaal verlaat, dient de ouder/verzorger zich bij de leidster af te melden.
 20. Jassen, dassen, wanten en dergelijke dienen voorzien te zijn met de naam van de peuter.
 21. Als uw peuter zijn of haar verjaardag op de peuterspeelzaal wil vieren dient u hierover van te voren contact op te nemen met de leidsters. Als uw peuter trakteert, dan graag een kleine gezonde traktatie.
 22. Ouders mogen op de speelzaal alleen beeldopnamen maken van hun eigen kind.
 23. Informatie van de SKV wordt in de regel per e-mail verstuurd. Indien u niet over een emailadres beschikt dient dit bij de leidster kenbaar gemaakt te worden.
 24. Bij de SKV wordt gebruik gemaakt van filmopnames voor trainings- en coachingsdoeleinden. Deze opnames zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden na gebruik vernietigd. 

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...