Oudercontact

Uw kind moet zich thuis voelen op de peuterspeelzaal. Het is daarom belangrijk dat er een goed contact is tussen de ouders en leidsters en dat belangrijke zaken goed worden gecommuniceerd. Een open sfeer, waarin alles mag worden besproken, vinden wij daarbij heel belangrijk. Elk kind heeft een mentor die tevens het aanspreekpunt is voor de ouder en die de ontwikkeling van het kind in het bijzonder volgt.

Wat langer blijven

De eerste dag dat uw kind naar de speelzaal gaat, mag u of uw partner een poosje blijven, zodat het kind in het bijzijn van een vertrouwd persoon de eerste indrukken kan opnemen. Maar ook in andere situaties is het mogelijk eens wat langer te blijven. Overlegt u hierover met de leidsters

Tussentijds telefonisch contact

Op de ochtend zelf kunt u altijd bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Als de leidsters denken dat het voor uw kind noodzakelijk is, zullen zij contact met u opnemen en u vragen uw kind eerder te komen halen. Het is daarom belangrijk dat u een telefoonnummer achter laat waarop u in noodgevallen te bereiken bent.

Uitwisselen van informatie

Bij het wegbrengen of ophalen van uw kind is er gelegenheid voor ouders en leidsters contact te hebben met elkaar. U kunt de leidsters ook altijd bellen of een afspraak met hen maken.

Vaste evaluatie bij drie en vier jaar

Als uw peuter drie jaar wordt, wordt u via de administratie gevraagd een klein evaluatieformulier in te vullen. Hieruit moet blijken in hoeverre uw kind zich thuis voelt op de speelzaal. Het invullen van dit formulier kan gewoon via de mail. Wij vinden deze evaluatie belangrijk om zonodig tussentijdse aanpassingen te kunnen doen. Als uw kind vier jaar wordt, vragen we u nogmaals een evaluatieformulier in te vullen. Zo weten wij hoe u met uw peuter de tijd op de peuterspeelzaal heeft ervaren en of wij in de toekomst zaken moeten verbeteren of veranderen.

Bericht geven bij afwezigheid

Als uw kind ziek is of een keertje verzuimt, horen wij dit graag ’s ochtends van u voordat wij gaan beginnen.

Informatierecht en toestemming in het licht van ouderschap, gezag en (echt)scheiding

Juridisch ouderschap

Het moment dat een kind geboren wordt is (met uitzondering van adoptie) bepalend voor het ontstaan van juridisch ouderschap. De wet wijst als de juridische moeder aan de vrouw uit wie het kind geboren is. De juridische vader is de man met wie de vrouw op het moment van de geboorte is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft.

Ook de partner (man of vrouw) die het vaderloos kind met toestemming van de moeder erkent, verkrijgt het juridisch ouderschap. Juridisch ouderschap is blijvend ook na een mogelijke (echt)scheiding of rechtelijke uitspraak omtrent het gezag.

Gezamenlijk gezag van ouders

De moeder uit wie het kind geboren is of die het kind geadopteerd heeft en dus het juridisch ouderschap heeft, heeft ook automatisch het gezag.

De partner met het juridisch ouderschap, heeft gezag als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op het moment van de geboorte van het kind of ingeval van adoptie.

Daarnaast heeft de partner die het kind heeft erkend gezag, mits de ouders hun gezamenlijk gezag hebben ingeschreven in het Centraal Gezagsregister.

Ouders die samen het gezag hebben, blijven ook na de (echt)scheiding gezamenlijk gezag uitoefenen. Dit betekent dat beide ouders, ongeacht bij wie het kind woont, evenveel over het kind te zeggen hebben. (Uitzondering  in gevallen waarin de rechter, op verzoek van de ouder(s), het gezag aan één ouder heeft toegewezen.)

Inschrijven, informatieverstrekking en informatieplicht

Voor het inschrijven van het kind bij de peuterspeelzaal is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Tenzij de moeder alleen de gezaghebbende ouder is, zijn daarom twee handtekeningen vereist.

Voor toestemming voor informatieverstrekking aan bijvoorbeeld de basisschool of de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, kan met de toestemming van één gezaghebbende ouder worden volstaan, tenzij er aanwijzingen zijn dat de andere ouder het er niet mee eens is dat de informatie wordt verstrekt. 

De juridische ouder zonder gezag heeft op zijn verzoek altijd recht op informatie over zijn kind. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de ontwikkeling van het kind.

 

 

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...