Professionaliteit en kwaliteit

Deskundigheid en professionaliteit leidsters

De leidsters van de peuterspeelzalen van de SKV hebben minimaal een mbo-opleiding, aangevuld met een specifieke pedagogische beroepsopleiding. Er worden regelmatig scholingsavonden bezocht en cursussen gevolgd.

Ontwikkeling Onderdersteuning Team

Bij de SKV zijn twee pedagogisch coaches actief met een afgeronde opleiding pedagogiek op Universitair of HBO niveau. Samen vormen zij het Ontwikkeling Ondersteuning Team. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van de pedagogisch werkzaamheden en het beleid.

Op dit moment zijn dit Louise Schrijver en Jorine Groen, die zowel de kinderen, de pedagogisch medewerkers als de ouder kunnen ondersteunen.

Ouders kunnen via de mail (info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl) of in een kort gesprek advies over de opvoeding krijgen. Deze opvoedondersteuning is voor de ouders van de SKV kosteloos. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Louise Schrijver 06 44744404 of Jorine Groen: 06 42115907.

Invalkrachten

De SKV heeft vaste invalkrachten die alle de benodigde kwalificaties bezitten.

Pedagogisch Beleidsplan

De leidsters en het bestuur van de SKV hebben een pedagogisch beleidsplan geschreven met het doel na te denken over wat er moet worden bereikt binnen de speelzaal, waarom en hoe dat moet worden gerealiseerd. 

Kwaliteitsbeleid

In het kwaliteitsbeleid is een aantal belangrijke zaken nauwkeurig omschreven. Een voorbeeld hiervan is het takenpakket van de leidster en manager. Ook het pedagogisch beleid is geformuleerd en zijn er afspraken opgenomen over bescherming van privacy.

Procedures zijn opgesteld voor het aankopen van speelgoed en het omgaan met zieke peuters. Bovendien zijn er procedures opgesteld ten dienste van de veiligheid van de kinderen en wat er moet worden gedaan bij calamiteiten. De procedures worden om de drie jaar geëvalueerd en aangepast.

Jaarlijks worden de buitenspeelplaatsen door de organisatie "Speel Top Veilig" gecontroleerd.

Vanaf 2018 worden de jaarlijkse RisicoInventarisaties vervangen door een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. In dit beleidsplan wordt omschreven hoe er bij de peuterspeelzalen wordt omgegaan met risico's op het gebied van de fysieke veiligheid maar ook de sociaal emotionele veiligheid van kinderen.

Kwaliteitsinspectie GGD

De Rijksoverheid stelt eisen aan peuterspeelzalen, onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid,accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en
pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie, aan de zorgplicht en de taken.

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD periodiek inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Jaarlijks inspecteert de GGD de peuterspeelzalen en beoordeeld of de kwaliteit volledig op orde is. Hieronder de meest recente inspectierapporten van onze peuterspeelzalen.

Boschfluiters

De Hooiberg

Olleke Bolleke

Pippeloen

't Kwetternest

Speelboom

Meldcode  

Binnen onze organisatie zijn twee bevoegde aandachtsfunctionarissen aangesteld, die ingeschakeld zullen worden bij vermoeden van kindermishandeling. Bij vermoeden van kindermishandeling zullen onze aandachtsfunctionarissen starten met het stappenplan van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, dit is wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2013. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

keurmerk_K1858_1

Ouderlijk gezag

Wellicht ten overvloede willen wij u informeren over een misverstand dat over ouderlijk gezag bestaat.


Als een ongehuwde vader zijn kind heeft erkend, dan heeft hij nog niet het ouderlijk gezag. Erkenning is een juridische procedure waardoor er tussen vader en kind een familierechtelijke band ontstaat. Erkenning leidt er bijvoorbeeld toe dat het kind van de vader erft, maar daarmee is de vader nog niet de wettelijk vertegenwoordiger. Een uitzondering hierop is wanneer een geregistreerd partner zijn kind heeft erkend, dan verkrijgt hij wel van rechtswege gezag.

Alleen indien het kind tijdens het huwelijk wordt geboren, hebben beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag over het kind. In alle andere gevallen heeft de vader pas de mogelijkheid om gezag over zijn kind te krijgen, nadat hij eerst het kind heeft erkend. De moeder heeft wel van rechtswege gezag als het kind geboren wordt (en ervoor), hoewel er uitzonderingen zijn.

Ten slotte willen we u erop wijzen dat ook na ontbinding van het huwelijk ouders gezamenlijk het gezag blijven uitoefenen, ook als de kinderen bij hun ene ouder hun permanente verblijfplaats hebben

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...