Professionaliteit en kwaliteit

Deskundigheid en professionaliteit leidsters

De leidsters van de peuterspeelzalen van de SKV hebben minimaal een mbo-opleiding, aangevuld met een specifieke pedagogische beroepsopleiding. Er worden regelmatig scholingsavonden bezocht en cursussen gevolgd.

Ontwikkeling Onderdersteuning Team

Bij de SKV zijn twee pedagogisch coaches actief met een afgeronde opleiding pedagogiek op Universitair of HBO niveau. Samen vormen zij het Ontwikkeling Ondersteuning Team. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van de pedagogisch werkzaamheden en het beleid.

Op dit moment zijn dit Louise Schrijver en Jorine Groen, die zowel de kinderen, de pedagogisch medewerkers als de ouder kunnen ondersteunen.

Ouders kunnen via de mail (info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl) of in een kort gesprek advies over de opvoeding krijgen. Deze opvoedondersteuning is voor de ouders van de SKV kosteloos. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Louise Schrijver 06 44744404 of Jorine Groen: 06 42115907.

Invalkrachten

De SKV heeft vaste invalkrachten die alle de benodigde kwalificaties bezitten.

Pedagogisch Beleidsplan

De leidsters en het bestuur van de peuterspeelzalen in Voorschoten hebben een Pedagogisch werkplan geschreven met het doel na te denken over wat er moet worden bereikt binnen de speelzaal, waarom en hoe dat moet worden gerealiseerd. In dit werkplan wordt heel nauwkeurig omschreven met welk aanbod we de peuters in Voorschoten stimuleren in de ontwikkeling.

Kwaliteitsbeleid

In het kwaliteitsbeleid is een aantal belangrijke zaken nauwkeurig omschreven. Een voorbeeld hiervan is het takenpakket van de leidster en manager. Ook het pedagogisch beleid is geformuleerd en zijn er afspraken opgenomen over bescherming van privacy.

Procedures zijn opgesteld voor het aankopen van speelgoed en het omgaan met zieke peuters. Bovendien zijn er procedures opgesteld ten dienste van de veiligheid van de kinderen en wat er moet worden gedaan bij calamiteiten. De procedures worden om de drie jaar geëvalueerd en aangepast.

Jaarlijks worden de buitenspeelplaatsen door de organisatie "Speel Top Veilig" gecontroleerd.

Vanaf 2018 worden de jaarlijkse RisicoInventarisaties vervangen door een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid per locatie. In dit beleidsplan wordt omschreven hoe er bij de peuterspeelzalen wordt omgegaan met risico's op het gebied van de fysieke veiligheid maar ook de sociaal emotionele veiligheid van kinderen.

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Boschfluiters

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Hooiberg

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Olleke Bolleke

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Pippeloen

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 't Kwetternest

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Boerderij

Kwaliteitsinspectie GGD

De Rijksoverheid stelt eisen aan peuterspeelzalen, onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid,accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en
pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie, aan de zorgplicht en de taken.

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD periodiek inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Jaarlijks inspecteert de GGD de peuterspeelzalen en beoordeeld of de kwaliteit volledig op orde is. Hieronder de meest recente inspectierapporten van onze peuterspeelzalen.

Boschfluiters

De Hooiberg en Boerderij

Olleke Bolleke

Pippeloen

't Kwetternest

Meldcode  

Binnen onze organisatie zijn twee bevoegde aandachtsfunctionarissen aangesteld, die ingeschakeld zullen worden bij vermoeden van kindermishandeling. Bij vermoeden van kindermishandeling zullen onze aandachtsfunctionarissen starten met het stappenplan van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, dit is wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2013. Meer informatie over het keurmerk.

keurmerk_meldcode_M_2-6-2023_b

Verwijsindex JeugdMATCH  

Sinds 2017 is de SKV ook aangesloten bij regionale Verwijsindex JeugdMATCH.

De Verwijsindex is een online tool voor professionals om makkelijker met elkaar in contact te komen. Zo kan de zorg voor het kind en diens gezin goed worden afge-stemd en kan coördinatie van zorg worden geregeld. Elke regio in Nederland heeft haar eigen lokale Verwijsindex met een eigen samenwerkingsconvenant en een eigen naam. In deze regio (Hollands Midden) noemen we de verwijsindex “JeugdMATCH”. De lokale Verwijsindexen zijn aan elkaar gekoppeld tot één landelijk systeem. De folder voor ouders kunt u hier downloaden. 

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...